Jaarverslag SPARK 2018-2019

SPARK THE MOVEMENT • SANDER BOS, LENNIE QIU, HELEENTJE SWART

Spark the Movement is in september 2018 gestart en valt als initiatief onder de vleugels van Vereniging Circulair Friesland. Dit jaarverslag geeft inzicht in wat is gerealiseerd. Tevens is een preview toegevoegd waar we ons komend half jaar op willen richten, o.a. op de doorgroei van Spark naar een bestendigde organisatie. Ik hoop dat u dit met even veel plezier leest als waarmee wij afgelopen jaar de beweging in gang hebben gezet!

 

Sander Bos, Lennie Qiu & Heleentje Swart

Projectteam Spark

 

 

Wat is Spark en hoe werkt het?

Spark the Movement stimuleert het onderwijs van basisschool tot universiteit om te leren voor en mee te bouwen aan een circulaire economie en een duurzame samenleving.

De beweging onderscheidt drie fases:

 1. Losse vonken verzamelen, door waarderen van individuele successen
 2. Verbindende projecten creëren op basis van vraag
 3. Expliciteren van bouwstenen voor systemische innovatie en structurele inbedding

Spark werkt integraal, zowel qua inhoud als qua proces:

 • Inhoudelijk werken we met scholen aan de realisatie van de 17 wereldwijd onderschreven Sustainable Development Goals (SDGs)
 • Procesmatig verbinden we deze niet alleen met de bedrijfsvoering en het curriculum, maar ook met de didactiek voor leren voor duurzame ontwikkeling, met de bedrijfsvoering, de competenties van alle docenten, teamleiders, conciërges etc., en met het leren met partijen in de regio

Tot slot, Spark werkt binnen de context van de breed gedragen Friese ambitie om zowel regionaal, landelijk als internationaal koploper te zijn op het gebied van de circulaire economie en een duurzame samenleving.

 

Jaarverslag 2018-2019

Summary

Þ  169 Sparks in de eregalerij – zie www.sparkthemovement.nl

Þ  32 projecten in samenwerking met andere partijen

Þ  Landelijk aangemerkt als doorbraakproject door de Coöperatie Leren voor Morgen

Þ  Door de EU verkozen als best practice en opgenomen in een publicatie van ACR+

 

Begroting

Spark is voor de periode september 2018 – december 2019 gefinancierd door sponsors uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen en Provinsje Fryslân. Een financieel overzicht kan separaat worden opgevraagd.

 

Voor financiering van Spark voor de komende drie jaar (2020-2023) onderzoekt het projectteam op dit moment samen met sponsoren hoe de beweging duurzaam gefinancierd kan worden.

 

Review actieplan 2018-2019

 • Reacties op Spark unaniem positief: van basisschool tot universiteit is er draagvlak om de beweging te versterken
 • Spark brengt gesprek op gang hoe individuele scholen en opleidingen vorm kunnen geven aan leren voor duurzame ontwikkeling; dit is vaak een proces van meerdere maanden, en meerdere gesprekken
 • Taal, cultuur en dynamiek in het onderwijsveld heel verschillend; nadruk op maatwerk
 • Uitreiking Spark van de Maand geeft krachtige positieve impuls, zowel naar de betrokken jongeren, als naar de docenten, als naar de school als geheel
 • Positieve reacties op look & feel website, maar interactie op site kan beter. Actie staat uit.
 • Na op gang brengen van de social media door Lennie Qiu (trendwatcher en social media expert) via Sameen: exponentiële groei aantal Sparks
 • PO en VO blijven nog achter vergeleken met MBO, HBO en Campus Fryslân; voor deze gremia zitten we nog echt in de initiërende fase van de beweging

Preview actieplan 2019-2020

 • Meer bekendheid genereren: wat is Spark, waarom aansluiten, hoe kan je mee doen?
 • Meer concrete voorbeelden om scholen en onderwijsmakers te laten zien wat de meerwaarde is van samenwerking voor leren voor duurzame ontwikkeling
 • Meer interactie organiseren tussen scholen/ opleidingen/ de regio en tussen jongeren onderling
 • Overdraagbaarheid Spark naar andere regio’s realiseren

 

 

 

Gerealiseerde of lopende activiteiten, verdeeld naar fase

FASE LOSSE VONKEN:

169 Sparks in de eregalerij

Spark stimuleert scholen en opleidingen om hun initiatief in de eregalerij te uploaden op www.sparkthemovement.nl. Op basis van de Sparks krijgen we inzicht in wie waar bezig is en welke vragen heeft; jan – juli 2019

 Powertalks

Uitleg gedachtegoed Spark tijdens tientallen bezoeken aan besturen, koepelorganisaties, docentenbijeenkomsten, techniekonderwijs, kunstonderwijs, natuuronderwijs, en een-op-een gesprekken met onderwijsmakers of andere onderwijs influencers; er is een Excell-sheet beschikbaar met alle opgedane lokale, landelijke en internationale contacten; sept-juli 2019

 Spark van de Maand

Elke maand reikt Spark een certificaat uit aan een opmerkelijk initiatief van een school /opleiding, vermeld in de eregalerij; jan, feb, maart, april, mei, juni, juli 2019

 Bezoek World Climate Summit Finland

Spark bemiddelt deelname van twee leerlingen en een docent CSG Comenius aan de World Climate Summit (een 10-daags programma in Finland) i.s.m. IPF en Gemeente Leeuwarden; juni 2019

 

FASE VERBINDENDE PROJECTEN:

Dag van de Duurzaamheid 2018

Spark stimuleerde de uitvoer van activiteiten op alle MBO’s en HBO’s van Leeuwarden rond de SDG’s, zoals de rondvaart van het Fryske Hynder van Troje door de grachten van Leeuwarden en een pop-up actie door Jongerenpanel Duurzaam Friesland; okt 2018

 Week vd Circulaire Economie 2019

Spark coördineerde veertien initiatieven om de transitie naar een CE te versnellen; jan 2019

 Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland (CB-NN)

Spark heeft samen met de MVO Alliantie leidende rol in de verbinding naar beroepsonderwijs in Groningen en Drenthe. Afgelopen jaar verzorgden we twee workshops en kwamen we vier keer bij elkaar; sept – juli 2019

 Expo Kanselarij n.a.v. fotowedstrijd VO ‘Wat is volgens jou de oorzaak van de ramp met MSC Zoe?’

VO-leerlingen brengen in beeld hoe de containerramp in het Waddengebied in jan 2019 volgens hen is ontstaan; jan-maart 2019

Expo Kanselarij n.a.v. fotowedstrijd VO ‘Toekomst van ons voedsel’

Expositie in Kanselarij: VO-leerlingen brengen in het kader van Panorama Nederland|Friesland 2028 de wicked problems in beeld rond ons voedsel en het Friese voedsellandschap; april – mei 2019

 Expo Kanselarij n.a.v. SDG Schilderijen PO

‘Hoe ziet Friesland eruit in 2028?’  150 tekeningen van basisschoolleerlingen, gemaakt i.s.m. Kunstkade, werden tentoongesteld tijdens Panorama Nederland | Fryslân 2028. Na afloop werden de schilderijen doorgestuurd naar de Duurzame PABO, die deze tekeningen opneemt in het Kinderboek voor de Dag van de Duurzaamheid 2019; april- mei 2019

 Spark your mind, spread the goals

Insta-wall van Spark the Movement op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden in samenwerking met studenten van Friese Poort. Mensen laten zich fotograferen met hun favoriete Duurzame Werelddoel; mei 2019

 Friesland, Voedsel en de SDG’s

Studenten van de opleiding Global Responsibility & Leadership (RUG| Campus Fryslân) maken infographics over hun favoriete SDG in relatie tot (Friese) voedselvraagstukken; april – mei 2019

Workshop Burgerschapsvorming en de SDG’s

Spark ondersteunt bij de inbedding van de SDG’s in het curriculum van het vak Burgerschapsvorming, bij ROC Friesland College; april 2019

 Workshop Circulaire Economie

Spark verzorgde een workshop CE voor leerlingen van het Marne College naar aanleiding van een project over CE in samenwerking met de gemeente en IVN; april 2019

 Brussel, CE & Onderwijs

Spark gaf een presentatie voor een delegatie van het Europees Parlement om het belang van onderwijs voor CE te benadrukken. Dit leidde tot een publicatie in samenwerking met ACR+ (Association for Cities & Regions for Sustainable Resource Management): Circular Economy and Lifelong Learning. Scenarios – Methodologies – In action, 2019

 Georgië, de SDG’s & Onderwijs

Spark gaf in samenwerking met RVO Nederland (Duurzaam Door) een presentatie in Tbilisi voor UNESCE, de Georgische Minister van Onderwijs, de Kamer van Koophandel, en verschillende directeuren en docenten van technische MBO’s over de whole school approach to sustainability en de SDG’s; mei 2019

 Helsinki & WCEF2019

Spark bezocht samen met Provincie Fryslân en de Amsterdam Economic Board namens Circulair Friesland het World Circular Economy Forum 2019 in Finland. Dit leidde tot verschillende interessante contacten, met o.a De Ellen McArthur Foundation, Sitra, de Singularity University en de TNO van Taiwan (kunststoffen); juni 2019

 

FASE 3, BOUWSTENEN VOOR SYSTEMISCHE INNOVATIE:

Wat mag de wereld van het Friese onderwijs verwachten?

Veertig mensen uit alle lagen van het onderwijs, mensen van bedrijven en overheden en jongeren komen bij elkaar om boven tafel te krijgen waar we over 10 jaar met het onderwijs in Friesland willen staan. Dit resulteert tot de praatplaat Fries Wereldgericht Onderwijs, die in veel personeelskamers is terug te vinden; jan 2019

Whole School Approach to sustainability

Spark ontwikkelde samen met Nordwin College en nog twee MBO’s, Wageningen Universiteit en Aeres Hogeschool een model voor een integrale schoolaanpak voor inbedding van de SDG’s in het curriculum, de pedagogisch didactische aanpak, de bedrijfsvoering, de deskundigheidsontwikkeling van collega’s en de samenwerking met de regio. Presentatie en workshops op congres in Wageningen; juni 2019

Whole Company Approach to sustainability

Spark ontwikkelde samen met VNO NCW en Circulair Friesland een model voor een integrale bedrijfsaanpak voor de SDG’s. Vijfentwintig bedrijven vullen het canvas in. Wens voor het najaar: Na deze verkenning volgt een start met de daadwerkelijke implementatie van de SDG’s; juni 2019

Academie voor Primair Onderwijs

Spark draagt structureel bij aan de discussie rond innovatie van de PABO opleidingen, door zitting te nemen in de Raad van Advies; mei 2019

Congres SDG Netwurk Fryslân

Spark ontwikkelde samen met de FMF het inhoudelijke programma en ondersteunde de beslissing dat studenten van O3 de organisatie op zich namen. Uit het congres vloeide het SDG Netwurk Fryslân voort, dat er voor zorgt dat er gemeenschappelijke taal wordt ontwikkeld rond CE en duurzaamheid in de provincie (bijv. opname in coalitie programma; SDG impact allianties; document Op koers met de Blue Delta, SDG 17 Jongeren Impact Alliantie (Toekomstmakers); maart-juli 2019

Facilitaire diensten & onderwijs

Conciërges, facilitair managers, stafhoofden van VO, MBO en HBO en experts op het gebied van afval, mobiliteit, aanbesteding en energie vormen een werkgroep en komen tot een concept-deal om onderwijs en bedrijfsvoering beter te verbinden; feb- juli 2019

 Platform VMBO-docenten

Spark organiseert samen met CircuLeren een platform voor VMBO docenten. Verreweg de grootste groep leerlingen in Friesland zit op het VMBO. Door ons expliciet op deze doelgroep te richten willen we de kennis en de vaardigheden van VMBO docenten versterken om samen te leren voor de transitie die nodig is voor een circulaire economie en een duurzame samenleving; juni 2019

Marktplaats voor SDG opdrachten

Met vereniging De Coöperatieve Samenleving, het Innovation Lab van NHL Stenden en NICE werkt Spark een plan uit om de vragen uit de regio te bundelen en te koppelen aan het onderwijs. Ook de provincie en de Amsterdam Economic Board zijn geïnteresseerd. Een uitdagende puzzel, omdat alle scholen – van basisschool tot universiteit – op zoek zijn naar authentieke opdrachten. Hoe stroomlijnen we het leren met en in de regio? – werkgroep in oprichting

Doorlopende leerlijn PO-VO Ooststellingwerf

Spark nam samen met de burgemeester van Ooststellingwerf het initiatief om de verschillende scholen van deze gemeente aan tafel te vragen in het unieke BioSintrum, om te praten over de vraag hoe duurzaam doen en denken structureel in het onderwijs verankerd kan worden. Dit leidde tot een werkgroep die na de zomer een doorlopende leerlijn PO-VO gaat ontwerpen, en tot de afspraak om samen met de gemeente een inspiratie-dag voor docenten te organiseren op 10 oktober 2019; mei 2019

Doorlopende leerlijn (VO) – MBO – HBO – WO

Spark nam samen met KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) het initiatief om verschillende MBO’s en HBO’s samen te laten nadenken over structurele verankering van duurzaamheid in de opleidingen. Deze werkgroep is op weg om van de eerste oriëntatie door te starten naar actie. NHL Stenden, Nordwin College en Friesland College nemen de lead; feb – heden 2019

Spark on the Move

Met een busje trokken negen bevlogen onderwijsvernieuwers langs innovatieve voorbeelden in Friesland. De volgende expeditie zal na de zomer plaats vinden en dan ook richting Noord-Holland/ Amsterdam afreizen. De opgehaalde voorbeelden dienen als opmaat naar een Erasmus+ project, waarbij we ook in een Europese context kunnen leren hoe structurele en systemische onderwijsinnovatie gericht op de grote vragen van deze tijd eruit kan zien; juni 2019

 MySchoolsNetwork

Spark werkt samen met de landelijk opererende Time is Now Foundation aan een internationaal project om jongeren te begeleiden bij hun profielwerkstukken rond de SDG’s. Hieruit ontwikkelt zich het idee om in samenwerking met de Folkshegeskoalle, NHL Stenden en de coöperatie Leren voor Morgen scholing  te ontwikkelen voor docenten en docenten-in-opleiding; DIT PROJECT WERD NO30 IN DE LIJST VAN DE DUURZAME TOP 100 VAN DE TROUW, juni – heden 2019

Spark overdraagbaar maken

Spark ontwikkelt samen met de Onderzoeksafdeling Co-Design van Hogeschool Utrecht een ontwerp waarmee ook andere regio’s (in en buiten Nederland) een soortgelijke beweging kunnen starten. Financiering: Coöperatie Leren voor Morgen; juni- heden 2019

Start app-groep 2028 SDG 17 Toekomstmakers

Spark startte een open online jongerenbeweging i.s.m. geïnteresseerde individuele jongeren, jonge ondernemers, Enactus, Thorbecke Initiatief, Jongerenpanel Duurzaam Friesland, Mentorprogramma, O3, LIS, Green Office, studentenverenigingen, etc. Doel: verbinden, versnellen, actie genereren;

Juli-heden 2019


Start app-groep 2028 SDG 4 Fries Wereldgericht Onderwijs

Spark startte een open online onderwijsbeweging i.s.m. onderwijsmakers uit de hele provincie, gelieerd aan de Coöperatie 2028 (SDG Kraaiennest). Doel: verbinden, versnellen, actie genereren; mei-heden 2019

Vooruitblik

 

De eerste helft van komend schooljaar (sept-dec 2019) staat in het licht van inventariseren en bewustwording, met name binnen het primair en voortgezet onderwijs. In de tweede helft van komend schooljaar (jan-juli 2020) wordt de koers van Spark in samenspraak met sponsors en stakeholders scherper afgebakend. Meer info volgt!

 

 

Indien u een vraag heeft over een Spark
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu